Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Vodná záchrana s.r.o. ako spracovávateľ osobných údajov garantuje, že s osobnými údajmi dopytujúcich bude nakladať iba v rámci služieb dopytového systému. Kontaktné a osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám bez súhlasu dopytujúceho. Odoslaním dopytu dáva dopytujúci súhlas o poskytnutím osobných údajov registrovaným dodávateľom, pre ktorých je dopyt určený.