Podmienky pre pridanie dopytu

1) Popis služby


Server umožňuje dopytujúcemu subjektu (fyzická alebo právnická osoba, ktorá dopytuje tovar alebo služby, ďalej len "Dopytujúci" a hľadá pre svoj dopyt vhodného dodávateľa alebo firmu, (ďalej len "Dodávateľ" alebo "Dodávatelia") zadať svoj dopyt do systému, a to ÚPLNE ZADARMO. Tento dopyt bude po skontrolovaní administrátorom Serveru rozposlaný vhodným Dodávateľom a Dopytujúci tak získa možnosť obdržať ponuky od týchto Dodávateľov.


2) Pravidlá pre zadávanie dopytu


2.1) Týmito pravidlami sa riadi Dopytujúci a odoslaním Dopytu s nimi bez výhrad súhlasí.
2.2) Dopyt musí mať riadne vyplnené pravdivé kontaktné údaje a popis. Popis dopytu musí byť vyplnený s maximálnou zodpovednosťou.
2.3) Dopytujúci nesmie do systému vkladať taký dopyt, ktorý slúži k monitoringu trhu, konkurenčného prostredia, k nekalej súťaži alebo k iným negatívnym účelom.
2.4) Prvotným a jediným záujmom Dopytujúceho musí byť nájdenie vhodného Dodávateľa pre realizáciu dopytu a nadviazanie spolupráce s Dodávateľom.
2.5) Dopytujúci súhlasí s tým, že sa údaje uvedené v dopyte môžu zobraziť aj na partnerských serveroch Prevádzkovateľa.


3) Práva a povinnosti Dopytujúceho


3.1) Dopytujúci súhlasí s poskytnutím zadaných informácií vrátane kontaktných údajov Prevádzkovateľovi Serveru a jeho spolupracujúcim partnerom, najmä Dodávateľom.
3.2) Dopytujúci súhlasí s odoslaním informácií uvedených v dopyte na e-maily, prípadne adresy Dodávateľov.
3.3) Dopytujúci súhlasí s tým, že mu môžu chodiť na ním zadaný e-mail ponuky od Dodávateľov, tieto ponuky sú v plnej kompetencii jednotlivých Dodávateľov a Prevádzkovateľ za ich obsah a pravdivosť nenesie zodpovednosť.
3.4) Dopytujúci súhlasí s prípadnou úpravou obsahu dopytu tak, aby bol zachovaný zmysel dopytu.


4) Práva a povinnosti Prevádzkovateľa


4.1) Prevádzkovateľ je oprávnený zverejniť údaje uvedené Dopytujúcim v dopyte na Serveri a rozposlať dopyt vhodným Dodávateľom.
4.2) Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť na Serveri, nerozposlať Dodávateľom a odmietnuť dopyty, ktoré:
- nemajú dostatočne vyplnené kontaktné údaje a popis dopytu
- skrývajú v sebe reklamu, ponuku služieb alebo tovaru tretej strany alebo Dopytujúceho, či inú propagáciu tovaru alebo služieb
- zjavne slúžia k získavaniu informácií o Dodávateľoch, hlavne k monitoringu trhu cien a konkurenčného prostredia
- nemajú pravdivo vyplnené údaje
- môžu ohroziť alebo poškodiť dobré meno prevádzkovateľa

4.3) Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ponuky Dodávateľov, ktoré prostredníctvom Serveru budú odoslané Dopytujúcemu.
4.5) Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať na e-mail Dopytujúcich správy s novinkami Serveru alebo Prevádzkovateľa, s reklamným obsahom alebo ponukou tretích strán.
4.6) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo robiť prípadné zmeny v Podmienkach, službách, údajoch a pod., ktoré už sú používané a zverejnené, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
4.7) Prevádzkovateľ monitoruje podrobne všetky pohyby všetkých užívateľov a Dopytujúcich na Serveri a v prípade porušenia týchto podmienok si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zverejniť zoznam týchto Dopytujúcich a ich e-mailových adries.
4.8) Prevádzkovateľ nezodpovedá za bezchybnosť systému, aj keď sa o to usilovne snaží, a preto akékoľvek chyby či poškodenie Dopytujúceho (hlavne neobdržanie ponuky na e-mail), nezakladajú Dopytujúcemu nárok na náhradu škody ani žiadne iné nároky.
4.9) Ak v dôsledku porušenia týchto Podmienok Dopytujúcim vzniknú straty alebo škody tretej osobe, nesie Dopytujúci, ktorý tieto straty alebo škody spôsobil, za ne zodpovednosť a Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť tretej osobe kontaktné údaje Dopytujúceho.
4.10) Prevádzkovateľ má nárok na náhradu škody ( a to aj nemajetkovej ujmy v prípade poškodenia dobrého mena ), ktorú Dopytujúci svojím konaním spôsobí.


5) Záverečné ustanovenia


5.1) Tieto podmienky nadobúdajú platnosť ich zverejnením.
5.2) Každý Dopytujúci má právo a možnosť odmietnuť akúkoľvek zmenu v týchto podmienkach tým, že na e-mail info@opravaaut.sk neodkladne po zmene týchto podmienok pošle žiadosť o zmazanie dopytu, kde do predmetu správy uvedie číslo dopytu a text "Odmietnutie zmeny podmienok pre dopytujúcich". Prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť Dopytujúceho tým, že do 7 dní od obdržania e-mailu zmaže daný dopyt zo Serveru.
5.3) Dopytujúci je povinný sa pravidelne zoznamovať s obsahom týchto Podmienok. Ak sa nebude Dopytujúci riadiť bodom 5.2 pri odmietnutí zmeny týchto podmienok, má sa za to, že Dopytujúci s týmito podmienkami bez výhrad súhlasí.