Podmienky pre pridanie spoločnosti

1) Popis služby

 

Oprava Aut poskytuje fyzickým osobám podnikateľom, právnickým osobám a ďalším osobám a subjektom, ktoré majú pridelené identifikačné číslo v SR (ďalej len "Servis" alebo "Servisy") možnosť registrácie do katalógu servisov, do databázy na stránke www.opravaaut.sk a možnosť odberu nových dopytov na firemný e-mail Servisov, a to ÚPLNE ZADARMO.


2) Pravidlá pre registráciu Servisov

 

2.1) Týmito pravidlami sa riadia Servisy a odoslaním registrácie s nimi bez výhrad súhlasia.

2.2) Servis pri registrácii musí riadne a pravdivo vyplniť povinné údaje o sebe a o svojej firme (kontaktná osoba, adresa, kontaktné údaje, prihlasovacie údaje).

2.3) Záujmom Servisov musí byť možnosť zasielania nového dopytu na ich email od dopytujúcich a zverejnenie zadaných údajov v katalógu servisov. Servis pri registrácii si môže vybrať pole pôsobnosti, ktoré najlepšie vystihuje jeho činnosť a na základe toho bude dostávať dopyty. Každý servis má na výber z 5 možností a vybrať si tú ktorá najlepšie vystihuje jeho podnikanie a to: servis, pneuservis, odťahovka, TK/EK servis a doplnkové služby, pričom zvoliť si môže viaceré, alebo všetky.

2.4) Servis sa nesmie registrovať za účelom monitoringu počtu dopytov na Serveri alebo pre iné negatívne účely.

 

3) Práva a povinnosti Servisov

 

3.1) Servisy súhlasia, že po uskutočnení registrácie sa nimi poskytnuté údaje automaticky objavia a zverejnia v katalógu na stránke www.opravaaut.sk.

3.2) Servisy súhlasia s poskytnutím zadaných informácií vrátane kontaktných údajov Prevádzkovateľovi Serveru a jeho spolupracujúcim subjektom.

3.3) Servisy súhlasia s tým, že ich popis služieb môže byť administrátorom upravený.

3.4) Dopyty (informácie o dopyte a informácie v dopyte uvedené) obdržané na e-mail nesmie Servis ďalej upravovať, kopírovať, šíriť, vystavovať, zverejňovať, poskytovať, distribuovať, predávať, reprodukovať, licencovať, prevádzať a pod. Informácie, ktoré Servis na e-mail obdrží, slúžia iba k vytvoreniu ponuky pre dopytujúceho, zaslanie ponuky dopytujúcemu a naviazaniu spolupráce s dopytujúcim. V prípade, že Servis použije zaslané Dopyty v rozpore s ustanovením predchádzajúcich viet tohto bodu Podmienok, zaväzuje sa zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 € za každý takto využitý jednotlivý dopyt. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní od okamihu, kedy Dodávateľ obdrží písomnú výzvu Prevádzkovateľa k jej uhradeniu.

3.5) Nezaregistrovaný Servis nemá prístup ku kontaktom na dopytujúcich. Poskytnutie Kontaktov na dopytujúcich získa registráciou na ww.opravaaut.sk.

3.6) Údaje, ktoré Servis uvedie, nesmú byť v rozpore s všeobecne platnými právnymi predpismi SR, nesmú porušovať všeobecne platné etické a morálne princípy, nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi, nesmú porušovať práva a záujmy tretích osôb a nesmú porušovať a byť v rozpore s oprávnenými záujmami
Prevádzkovateľa služby.

3.7) Servis sa zaväzuje, že nebude obdržané dopyty úmyselne zneužívať pre páchanie trestnej činnosti, čím by mohol poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si v tomto prípade vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia, deaktivovať všetky služby. Prevádzkovateľ je pripravený spolupracovať v takýchto prípadoch s príslušnými štátnymi orgánmi a poskytnúť im všetky požadované informácie, vrátane údajov poskytnutých Servisom.


4) Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 

4.1) Prevádzkovateľ je oprávnený údaje uvedené Servisom pri registrácii a potom aj v editácii po prihlásení zverejniť na stránke www.opravaaut.sk.

4.2) Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť na stránke www.opravaaut.sk údaje Servisu, odmietnuť alebo zrušiť registráciu Servisu, ktorý:
a) úmyselne uvádza nepravdivé údaje o sebe alebo o svojej firme
b) uskutočňuje registráciu účelovo, najmä sleduje možnosť získania informácií o dopytujúcich, pre monitoring počtu dopytov alebo pre iné negatívne účely
c) nespĺňa podmienky, hlavne pravidlá pre registráciu Servisu a nedodržiava práva a povinností Servisu
d) by mohol poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa

4.3) Prevádzkovateľ vyvinie úsilie na zamedzenie rozposielania nepravdivých dopytov. Prevádzkovateľ však nenesie zodpovednosť za správnosť a pravdivosť dopytov, ktoré sú rozosielané Servisom na e-mail.
4.4) Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať Servisom dopyty z odborov vybraných Servismi pri registrácii.

4.5) Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať na e-mail Servisov správy s novinkami Prevádzkovateľa, s reklamným obsahom alebo ponukou tretích strán.

4.6) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uskutočňovať prípadné zmeny v službách, údajoch a pod., ktoré už sú používané a zverejnené, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

4.7) Prevádzkovateľ podrobne monitoruje pohyby všetkých užívateľov a Servisov na stránke www.opravaaut.sk a v prípade porušenia týchto podmienok si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zverejniť zoznam týchto Servisov a ich e-mailových adries.

4.8) Prevádzkovateľ nezodpovedá za bezchybnosť systému, aj keď sa o to usilovne snaží, a preto akékoľvek chyby či poškodenie Servisu (hlavne neobdržanie dopytu na e-mail), nezakladajú Servisu nárok na náhradu škody ani žiadne iné nároky.

4.9) Ak v dôsledku porušenia týchto Podmienok Servisom vzniknú straty alebo škody tretej osobe, nesie Servis, ktorý tieto straty alebo škody spôsobil, za ne zodpovednosť a Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť tretej osobe kontaktné údaje na Servis.

4.10) Prevádzkovateľ má nárok na náhradu škody ( a to aj nemajetkovej ujmy v prípade poškodenia dobrého mena ), ktorú Servis svojím konaním spôsobí.

4.11) Dodávateľ uskutočnením registrácie dáva svoj súhlas s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený používať ním poskytnuté údaje na marketingové účely.


5) Záverečné ustanovenia

 

5.1) Tieto podmienky nadobúdajú platnosť ich zverejnením.

5.2) Každý Servis má právo a možnosť odmietnuť akúkoľvek zmenu v týchto podmienkach tým, že na e-mail info@opravaaut.sk bezodkladne po zmene týchto podmienok pošle žiadosť o zmazanie svojej firmy z databázy, kde do obsahu správy uvedie svoje IČO, Názov firmy a Heslo od účtu pre prihlásenie a do predmetu správy uvedie text "Odmietnutie zmeny podmienok pre Servis". Prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť Servisu tak, že do 7 dní od obdržania e-mailu vymaže daný Servis z databázy.

5.3) Ak sa nebude Servis riadiť bodom číslo 5.2 pri odmietnutí zmeny týchto podmienok, má sa za to, že Servis s týmito podmienkami bez výhrad súhlasí.

5.4) Servis súhlasí s uchovávaním poskytnutých osobných a kontaktných údajov a s využitím údajov pre marketingové akcie spoločnosti Oprava Aut v rámci ponuky služieb Prevádzkovateľa, najmä pre účely e-mail marketingu.

5.5) V prípade poskytnutia osobných údajov bude Prevádzkovateľ s nimi nakladať v súlade so zák.č. 428/2002 Z.z.